اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

پژوهشکده هنر و رسانه


        

هنر و هنرپروری و ابعاد زیبایی شناختی، از ابتدای خلقت انسان، توسط یگانه معمار زیبای هستی، خداوند زیبای زیبادوست،به جسم وجان بشر هدیه شده است.

اینکه انسان درعین کمال جویی،به دنبال زیبایی ها و خوبیهاست و هنر ابزاری است گسترده و گویا، بدون هیچ محدودیت ارتباطی، در خدمت جلوه گری و ظهور خوبیها و زیباییها.

رسانه در معنای عام آن نیز به عنوان وسیله ای یرای طرح، ترویج ،تقویت ورسانش خوبی ها وزیبایی ها مطرح می شود و یا در تضعیف و طرد آنچه کژی و نازیبایی است به کمک حوزه های مطالعاتی ،علمی، پژوهشی و آموزشی می آید تا موضوعات و مباحث حوزه های مربوطه را رصد کرده و بصورت مسئله محور، در قالب پرسش های عمیق و نقادانه طرح و تبیین نماید.

با این مقدمه پژوهشکده هنرو رسانه به عنوان یکی از بخش های اساسی پژوهشگاه فرهنگ و هنر با گروه های پژوهشی زیر فعالیت دارد.

گروه های پژوهشی پژوهشکده هنر و رسانه:
1) گروه پژوهشی هنر
2) گروه پژوهشی ادبیات
3) گروه پژوهشی رسانه و تبلیغ
4) گروه پژوهشی  تولیدات فرهنگی و هنری

اخبار پژوهشکده هنر و رسانه:

*نظرسنجي: كدام فيلم شايسته نمايندگي ايران در اسكار 2013 است؟

* نشست تخصصی " رنگ و مد در پوشش مردم ایران " در پژوهشگاه فرهنگ وهنر

* هماندیشی تخصصی" آموزش های مجازی، ضرورتها و موانع "

* طنز فاخر؛ گزش، بینش و اخلاق را با هم دارد

* پژوهشگاه فرهنگ و هنر؛ "تشکیل یک نهضت فرهنگی عمیق" درجهت مقابله موثر با هتاکان را خواستار شد

* "دروغ درمانی" آفت بزرگ مدیریت است!

* نشست تخصصی"ارتباط سالم ؛ بودن یا نبودن! "در پژوهشگاه فرهنگ و هنر

* روابط عمومی ها،توجیه گری را بر اطلاع رسانی ترجیح می دهند!

* همایش نرم افزارهای معماری و شهرسازی در خانه معمار برگزار شد

بازدید: 25839