اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

پژوهشکده مدیریت و توسعه

      

رشد و ارتقای علمی و مهارتی مدیران کشور و به تبع آنها، افزایش بهره وری، با هدف تقویت و تحکیم نگرش مسئولانه و پاسخگو در کلیه سطوح و گرایشات نظام مدیریتی کشور با دور نمای عملی  ساختن افق بلند توسعه پایدار و همه جانبه کشور بویژه در حوزه های مرتبط، از جمله اهداف مهم و اساسی در فعالیت های مطالعاتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و پژوهشکده ها و مراکز وابسته است.

در تحقق این خواسته ها،پژوهشگاه فرهنگ و هنر ، پژوهشکده مدیریت و توسعه را به منظور عملی کردن اولویت های مطالعاتی ، پژوهشی و آموزشی فوق با گروه های پژوهشی زیر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر شکل داده است.

گروههای پژوهشی پژوهشکده مدیریت و توسعه:
1) گروه پژوهشی مدیریت و سرمایه های انسانی
2) گروه پژوهشی رشد و توسعه پایدار
3) گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ وهنر
4) گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی

بازدید: 12707