اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

انجمن‌هاي علمي ايران

*پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

* دانشگاه‌هاي ايران

*دانشگاه‌هاي خارجي

*انجمن‌هاي علمي ايران

=========

انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
 http://www.iraneia.ir/
 
انجمن اقتصاد انرژی ایران
 http://www.iraee.org/
 
انجمن اقلیم شناسی ایران
 http://www.asi.org.ir/
 
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
 http://iranethics.irost.org/
 
انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
 http://isap.ir/sites/isoed/AboutUS.aspx?lng=fa
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 http://www.iaal.ir/
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
 http://icsa.org.ir/
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
 http://www.irasis.ir/
 
انجمن بازرگانی ایران  
 http://www.isca.ir/
 
انجمن مطالعات برنامه‌ درسی ایران
 http://www.icda.org.ir/
 
انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران
 http://iera.ir/iera
انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران 
 http://www.pessa.ir/
 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران  
 http://www.ispl.ir/
 
انجمن ترویج علم ایران
 http://www.popscience.org.ir/
 
انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
 http://www.aeea.ir/
 
انجمن تنظيم خانواده
 http://www.fpairi.org/
 
انجمن جامعه شناسی ایران 
 http://www.isa.org.ir
 
انجمن جغرافيدانان ايران
 http://www.iga.ir  
انجمن جمعيت توسعه علمي ايران
 http://asdi.irost.org/
 
انجمن روان شناسی اجتماعی ایران 
 http://iranianasp.org/
 
انجمن روان شناسي ايران
 http://iranpa.org/
 
انجمن ژئوپلیتیک ایران
 http://www.iag.ir
 
انجمن ژنتيک ايران
 http://genetics.ir
 
انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقي
 http://www.aeae.blogfa.com/
 
انجمن علمي اقتصاد بازرگاني
 http://ecopgu.wordpress.com/
 
انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
 http://www.healtheconomics.ir/
 
انجمن علمي بانکداران
 http://bankers.mihanblog.com/
 
انجمن علمي روان شناسی بالینی ایران
 http://www.irancpa.blogfa.org
 
انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشكده مخابرات
 http://afava.ir/news.php 
انجمن علمي كتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکي ایران
 http://www.imla.ir/
 
انجمن علمي مدیریت سلامت اطلاعات ايران
 http://ihima.behdasht.gov.ir/
 
انجمن علوم مدیریت ایران 
 http://www.iams.ir/
 
انجمن فناوري‌هاي بومي ايران (اِفبا)
 http://www.efba.ir/
 
انجمن کامپيوتر ايران
 http://www.csi.org.ir/
 
انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران 
 http://www.ilisa.ir/
 
انجمن مدیریت اجرائی ایران 
 http://www.iema.ir/
 
انجمن مدیریت ایران 
 http://www.iranmanagement.org/
 
انجمن مديريت پروژه ايران
 http://www.ipma.ir/
 
انجمن مشاوران علمي اقتصاد
 http://escg-pnu.pib.ir/
 
انجمن مشاوره ایران
 http://www.ircounseling.org/
 
انجمن مطالعات سياسي
 http://www.psas.ir
 
انجمن معارف اسلامی ایران
 http://www.anjomanmaaref.com/
 
انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران
 http://www.ieca.ir
 
انجمن علمی بهداشت کار ایران
 http://www.ioha.ir/persian
 
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران
 http://ihepsa.com
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 http://www.ilisa.ir
انجمن حسابداری علمی و تخصصی حسابداران ایران
 http://www.hesabdary.net
انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
 http://new.iriplaw.ir
انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران
 http://anjomane-refah.com
انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
 http://iranmedicallaw.com
انجمن عرفان اسلامی ایران
 http://anjomane-erfan.com
انجمن علمی فلسفه دین ایران
 http://philor.org
انجمن ایرانی روابط بین الملل 
 http://iisa.ir/fa
انجمن آموزش عالی ایران
 http://ihea.ir
انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
 http://informent.ir
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
 http://islamicec.ir

بازدید: 3334