اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي ايران

*پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

* دانشگاه‌هاي ايران

*دانشگاه‌هاي خارجي

*انجمن‌هاي علمي ايران

دانشگاه‌هاي دولتي 

دانشکده فني و مهندسي تربت حيدريه
 http://www.thu.ir
 
دانشكده علوم اقتصادي
 http://www.thu.ir
 
دانشگاه صنعت نفت آبادان
 http://www.put.ac.ir
 
دانشگاه اراک
 http://www.araku.ac.ir
 
دانشگاه ارومیه
 http://www.urmia.ac.ir
 
دانشگاه اصفهان
 http://www.ui.ac.ir
 
دانشگاه الزهرا (سلام الله عليها)
 http://www.alzahra.ac.ir
 
دانشگاه امام رضا ع
 http://www.imamreza.ac.ir
 
 دانشگاه اميركبير
 http://www.aut.ac.ir
 
دانشگاه ایلام
 http://www.ilam.ac.ir
 
دانشگاه بوعلی سینا همدان
 http://www.basu.ac.ir
 
دانشگاه بیرجند
 http://www.birjand.ac.ir
 
دانشگاه بین المللی امام خمینی
 http://www.ikiu.ac.ir
 
دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
 ikiu.ac.ir
 
دانشگاه بين المللي چاه بهار
 http://www.iuc.ac.ir
 
دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان
 http://www.iasbs.ac.ir
 
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان
 http://www.icst.ac.ir
 
دانشگاه تبريز
 http://www.tabrizu.ac.ir
 
دانشگاه تفرش
 http://www.taut.ac.ir
 
دانشگاه تربيت مدرس
 http://www.modares.ac.ir
 
دانشگاه تربيت معلم 
 http://www.tmu.ac.ir
 
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
 http://www.azaruniv.edu
 
دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 http://www.sttu.ac.ir
 
دانشگاه تهران
 http://www.ut.ac.ir
 
دانشگاه جامع علمی كاربردی
 http://www.uast.ac.ir
 
دانشگاه جامع علمی كاربردی جهاد دانشگاهی شیراز
 http://www.shirazjju.ac.ir
 
دانشگاه جامع علمی كاربردی خراسان
  
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
 http://masoomeh.ac.ir
 
دانشگاه خليج فارس
 http://www.pgu.ac.ir
 
دانشگاه خواجه نصير طوسي
 http://www.kntu.ac.ir
 
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
 http://www.cmu.ac.ir
 
دانشگاه رازی كرمانشاه
 http://www.razi.ac.ir
 
دانشگاه زابل
 http://www.uoz.ac.ir
 
دانشگاه زنجان
 http://www.znu.ac.ir
 
دانشگاه سمنان
 http://www.semnan.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز
 http://www.sut.ac.ir
 
دانشگاه سيستان و بلوچستان
 http://www.usb.ac.ir
 
دانشگاه شاهد
 http://www.shahed.ac.ir
 
دانشگاه شمال
 http://www.shomal.ac.ir
 
دانشگاه شهركرد
 http://www.sku.ac.ir
 
دانشگاه شهید باهنر كرمان
 www.uk.ac.ir
 
دانشگاه شهيد بهشتي
 http://www.sbu.ac.ir
 
دانشگاه شهید بهشتی لرستان
 http://www.lu.ac.ir
 
دانشگاه شهيد چمران اهواز
 http://www.cua.ac.ir
  
دانشگاه شهید رجایی
 http://www.srttu.edu
 
دانشگاه شیخ مفید قم
 http://www.mofidu.ac.ir
 
دانشگاه شيراز 
 http://www.shirazu.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي اروميه
 http://www.uut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتی بابل
 http://www.Nit.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي بيرجند
 http://www.birjandut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور
 http://www.jsu.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي قم
 http://www.qut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 http://www.kut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي همدان
 http://www.hut.ac.ir
 
دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
 http://www.pwit.ac.ir
 
دانشگاه صنعت نفت
 http://www.put.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي اصفهان
 http://www.iut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتی شاهرود
 http://www.shahroodut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي شريف
 http://www.sharif.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 www.mut.ac.ir
 
دانشگاه علامه طباطبائی
 http://www.atu.ac.ir
 
دانشگاه علم و صنعت اراک
 http://www.iust.ac.ir/
 
دانشگاه علم و صنعت ايران
 http://www.iust.ac.ir
 
دانشگاه علم و صنعت بهشهر
  
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 http://www.uswr.ac.ir
 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان
 http://www.iuwrs.ac.ir
 
دانشگاه علوم پايه دامغان
 http://www.dubs.ac.ir
 
دانشگاه علوم حديث
 http://www.hadith.ac.ir
 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 http://www.gau.ac.ir
 
دانشگاه علوم و تکنولوژي ايران
 www.iust.ac.ir
 
 دانشگاه علوم و فنون مازندران
 http://www.ustmb.ac.ir/mazandaran/
 
دانشگاه فردوسي مشهد
 http://www.um.ac.ir
 
دانشگاه جامع علمي و  کاربردي
 http://www.uast.ac.ir
 
دانشگاه قشم
 http://www.qeshm.ac.ir
 
دانشگاه قم
 http://www.qom.ac.ir
 
دانشگاه کاشان
 http://www.kashanu.ac.ir
 
دانشگاه كردستان
 http://www.uok.ac.ir
 
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
 http://www.raminuni.ac.ir
 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 http://www.gau.ac.ir
 
دانشگاه گيلان
 http://www.guilan.ac.ir
 
دانشگاه لرستان
  
دانشگاه مازندران
 http://www.umz.ac.ir
 
طرح ملي دانشگاه مجازي
 http://vu.aictc.com/vu-iran.htm
 
دانشگاه محقق اردبيلي
 http://uma.ac.ir
 
دانشگاه مراغه
 http://www.mhec.ac.ir
 
دانشگاه ملاير
 http://www.malayeru.ac.ir
 
دانشگاه مفید
 http://www.mofidu.ac.ir
 
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
 http://www.vru.ac.ir
 
دانشگاه هرمز گان
 http://www.hormozgan.ac.ir
 
دانشگاه هنر
 http://www.art.ac.ir
 
دانشگاه هنر اسلامي تبريز 
 http://www.tabriziau.ac.ir/
 
دانشگاه هنر اصفهان
 http://www.art.ac.ir
 
دانشگاه ياسوج
 http://213.176.47.10

http://www.yu.ac.ir
 
دانشگاه يزد
 http://www.yazduni.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 http://www.mums.ac.ir
==========

دانشگاه‌هاي پيام نور

دانشگاه پیام نور
 http://www.pnu.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
 http://www.umpnuac.com/
 
دانشگاه پيام نور اردستان
 http://ar.isfpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پیام نور مرکز خراسان شمالي مرکز اسفراین
 http://www.nkh-pnu.ac.ir/esfarayen
 
دانشگاه پيام نور اسکو
 http://pnuosku.ac.ir/page.php?4
 
دانشگاه پيام نور اصفهان
 http://pnui.ac.ir
 
دانشگاه پیام نور بوشهر
 http://www.pnu5b.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور بيجار
 http://pnur6.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور پل سفيد
 http://www.psdpnu.ac.ir/Fa/
 
دانشگاه پيام نور تاکستان
 http://takpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور تفت
 http://www.taftpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور تهران
 http://www.tehran.pnu.ac.ir
 
دانشگاه پیام نور جهرم 
 http://jpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
 http://www.ch-bkhpnu.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور خوزستان
 http://www.pnukh.ir
 
دانشگاه پيام نور زارج
 http://pnuzarch.ac.ir/farsi/
 
دانشگاه پيام نور زنجان
 http://www.pnuz.ir/
 
دانشگاه پيام نور زهان
 http://zohan.skpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور سقز
 http://www.saghezpnu.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور سمنان
 http://sepnu.ac.ir/
 
دانشگاه پیام نور سرخس
 http://www.pnus.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
 http://www.pnusb.ir/
 
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
 http://www.shahinshahrpnu.ir/
 
دانشگاه پيام نور شهريار
 http://shahryar.tpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور شيراز
 http://www.spnu.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور قزوين
 http://www.qpnu.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور قم
 http://www.qompnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور گيلان
 http://www.pnur.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور لرستان
 http://www.pnulr.ac.ir
 
دانشگاه پیام نور خراسان رضوي
 http://pnum.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور ميبد
 http://pnumaybod.ac.ir/page.php?11
 
دانشگاه پيام نور نقده
 http://www.napnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور نوشهر
 http://www.pnun.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور نهبندان
 http://nehbandan.skpnu.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور نيشابور
 www.neishaboorpnu.ir/
 
دانشگاه پيام نور هرمزگان
 http://www.pnuba.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور همدان
 http://www.pnur6.ac.ir/
 
دانشگاه پيام نور يزد
 http://pnuyazd.ac.i
 
======


دانشگاه‌هاي علوم پزشکي  

دانشکده پزشکي، موسسه سرطان دانشگاه تهران
 http://www.sph.tums.ac.ir
 
آكادمی علوم پزشكی ایران
 http://www.ams.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی اراك
 http://www.arakmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی اردبیل
 http://www.arums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی ارومیه
 http://www.umsu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
 http://www.mui.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز‏
 http://www.ajums.ac.ir 
دانشگاه علوم پزشكي  ايران
 http://www.iums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی ایلام
 http://www.medilam.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی بابل
  
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
 http://www.bmsu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 http://www.bpums.ac.ir
 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
 http://www.uswr.ac.ir 
دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
 http://www.bums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی تبریز
 http://www.tbzmed.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
 http://www.medicine.mainpage.net
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 http://www.tums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان
 http://www.rums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 http://www.zdmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 http://www.zums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی سبزوار خراسان
 http://www.medsab.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 www.sem-ums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
 http://www.sbmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد
 http://www.ssu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 http://www.sums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکي فسا
 http://www.fums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی قزوین
 http://www.qums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی كاشان
 http://www.kaums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
 www.muk.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی كرمان
 http://www.kmu.ac.ir
 
 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 http://www.kums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی گلستان
 http://www.goums.ac.ir 
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 http://www.gums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی لرستان
 http://www.lums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی مازندران
 http://www.mazums.ac.ir 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 http://www.mums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
 http://www.hums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
 http://www.umsha.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
 http://www.yums.ac.ir
 
====


واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر
 http://www.iauabadan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد آباده
 http://www.iauabadeh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر
 http://www.iauaz.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد آستارا
 http://www.iau-astara.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد آشتيان
 http://www.aiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد آمل
 http://www.iauamol.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ابرکوه
 http://www.abarkouhiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان
 http://www.iau-abhar.ac.ir
 
اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد
 http://www.aiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد اراک
 http://www.iau-arak.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
 http://www.iaua.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد استهبان
 http://www.iauestahban.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
 http://www.iiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد اقلید
 
 
دانشگاه آزاد واحد انار
 http://www.anariau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد اهر
 http://www.iau-ahar.ac.ir/
 
اهواز – علوم و تحقيقات
 http://www.iau-asrc.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ايرانشهر
 http://www.iau-iranshahr.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ايلام
 
 
دانشگاه آزاد واحد بابل
 http://www.baboliau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بافت
 http://www.iau-baft.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بجنورد
 http://www.bojnourdiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بردسير
 http://www.bardsiriau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بم
 http://iaubam.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بناب
 http://www.bonabiau.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي
 http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بندر عباس
 http://www.iauba.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه
 http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بوشهر
 http://www.iaubushehr.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بهبهان
 http://www.behbahaniau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بيرجند
 http://www.iau-birjand.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان
 http://www.iaupmogan.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد پزشکي تهران
 http://www.iautmu.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد پیشوا
 http://www.iauvaramin.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد تاکستان
 http://www.tiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد تبریز
 http://www.iaut.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد تربت جام
 http://www.iautj.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه
 http://www.iautorbat.com/
 
دانشگاه آزاد واحد تفت
 http://taftiau.ac.ir/fa/
 
دانشگاه آزاد واحد تفرش
 http://www.iautb.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 http://www.azad.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx
 
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 http://www.iauctb.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد جهرم
 http://www.jia.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد جيرفت
 http://www.azadjiroft.com/
 
دانشگاه آزاد واحد خاش
 www.iaukhash.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد خدابنده
 http://www.khiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد خمين
 http://www.iaukhomein.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان
 http://www.iaukhsh.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
 http://www.khuisf.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد خوی 
 http://www.iaukhoy.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد داراب
 http://www.iaudarab.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد دامغان
 
 
دانشگاه آزاد اسلامي
 http://www.iau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد دزفول
 http://www.iaud.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان
 http://www.iaudolatabad.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد دهدشت
 http://www.iaudehdasht.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد رشت
 http://www.iaurasht.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد رفسنجان
 http://www.iaurafsanjan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد رودهن
 www.riau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد زابل
 http://78.38.109.115/University.aspx
 
دانشگاه آزاد واحد زاهدان
 http://www.iauzah.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد زرند
 http://www.iauzar.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد زنجان
 http://www.azu.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد ساري
 http://iausari.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ساوه
 http://www.iau-saveh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سبزوار
 http://www.iaus.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سپيدان
 http://www.iausepidan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سمنان
 http://www.semnaniau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد سنندج
 http://www.iausanandaj.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سواد کوه
 http://www.iausk.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد سيرجان
 http://www.iausirjan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد شاهرود
 http://www.iau-shahrood.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شبستر
 http://www.iaushab.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شمال 
 http://www.iaunt.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شوشتر
 http://www.iau-shoushtar.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
 http://www.iaumajlesi.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان
 http://www.iaush.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شهرري
 http://www.iausr.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شیراز
 http://www.iaushiraz.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شيروان
 http://www.iau-shirvan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
 http://sr.iau.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
 http://www.aliabadiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد فارس
 http://www.fsriau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فراهان
 http://www.iau-farahan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فردوس
 http://www.ferdowsiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فسا
 http://www.iaufasa.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد فلاورجان
 http://www.falavarjan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد فيروز کوه
 http://www.iaufb.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
 http://www.iauf.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
 http://www.ghaemshahriau.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد قاينات
 http://www.qaen-iau.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد قزوين
 http://www.gazviniau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قم
 http://www.azad-qom.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قوچان
 http://www.iauq.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد کازرون
 http://www.iauk.net
 
دانشگاه آزاد واحد کاشمر
 http://www.iau-kashmar.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد کرج
 http://www.kiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
 http://www.iauksh.ac.ir  
 
دانشگاه آزاد واحد كازرون
 http://www.iaukazeroon.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد كرمان
 http://www.iauk.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گچساران
 http://www.iaug.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گرگان
 http://www.gorganiau.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 http://www.iau-garmsar.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گلپايگان
 http://www.giau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد لارستان
 http://www.iaularestan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد لامرد
 http://www.iaulamerd.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد لاهيجان
 http://www.iau-lahijan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ماکو
 http://www.maku-iau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ماهشهر
 http://www.mahshahriau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مبارکه
 http://www.mau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان
 http://www.mouniv.org
 
دانشگاه آزاد واحد مراغه
 http://www.iau-maragheh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مرکز
 http://www.iauctb.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان
 http://www.iau-boukan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مرند
 http://www.marandiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مرودشت
 http://www.miau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مشهد        
 http://www.mshdiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مشهد
 http://www.mashdiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد منطقه يک 
 http://www.iauro.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مهاباد
 http://www.iau-mahabad.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مياندوآب
 http://www.iaum.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد میانه
 http://www.m-iau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد میبد یزد
 http://www.maybod.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد نائین
 http://www.naeiniau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد نتايج دانشگاه آزاد
 http://www.ana.ir

 http://www.azmoon.org 
 
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
 http://www.iaun.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد نراق
 http://www.iau-naragh.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد نطنز
 http://www.natanziau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد نور
 http://217.219.174.141/
 
دانشگاه آزاد واحد ني ‌ريز
 http://www.iauneyriz.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد نيشابور
 http://www.iau-neyshabur.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ورامين
 http://www.iauvaramin.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد همدان
 
 
دانشگاه آزاد واحد یاسوج
 http://www.iauyasooj.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد يزد
 http://www.iauyazd.ac.ir/
 
======


دانشگاه‌هاي علمي و کاربردي

دانشگاه علمي و کاربردي
 http://www.uast.ac.ir/
 
دانشگاه علمي و کاربردي آذربايجان شرقي
 http://www.uast.ac.ir/azsharghi
 
دانشگاه علمي و کاربردي آذربايجان غربي
 http://www.uast.ac.ir/azgharbi/
 
دانشگاه علمي و کاربردي اردبيل
 http://www.uast.ac.ir/ardabil/
 
دانشگاه علمي و کاربردي اصفهان
 http://www.uast.ac.ir/esfehan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي ايلام
 http://www.uast.ac.ir/ielam/
 
دانشگاه علمي و کاربردي بوشهر
 http://www.uast.ac.ir/booshehr/
 
دانشگاه علمي و کاربردي پست و مخابرات
 http://www.ict-uast.ac.ir/
 
دانشگاه علمي و کاربردي چهارمحال و بختياري
 http://www.uast.ac.ir/charmahal/
 
دانشگاه علمي و کاربردي خراسان جنوبي
 http://www.uast.ac.ir/Khjonoobi/
 
دانشگاه علمي و کاربردي خراسان رضوي
 http://www.uast.ac.ir/khrazavi/
 
دانشگاه علمي و کاربردي خراسان شمالي
 http://www.uast.ac.ir/khshomali/
 
دانشگاه علمي و کاربردي خوزستان
 http://www.uast.ac.ir/khozestan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي زنجان
 http://www.uast.ac.ir/zanjan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي سيستان و بلوچستان
 http://www.uast.ac.ir/sistan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي فارس
 http://www.uast.ac.ir/fars/
 
دانشگاه علمي و کاربردي قزوين
 http://qa.uast.ac.ir/
 
دانشگاه علمي و کاربردي قم
 http://qo.uast.ac.ir/
 
دانشگاه علمي و کاربردي کردستان
 http://www.uast.ac.ir/kordestan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي کرمان
 http://www.uast.ac.ir/kerman
 
دانشگاه علمي و کاربردي کرمانشاه
 http://www.uast.ac.ir/kermanshah/
 
دانشگاه علمي و کاربردي کهکيلويه و بويراحمد
 http://www.uast.ac.ir/kohkiloye/
 
دانشگاه علمي و کاربردي گلستان
 http://www.uast.ac.ir/golestan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي لرستان
 http://www.uast.ac.ir/lorestan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي مازندران
 http://www.uast.ac.ir/mazandaran/
 
دانشگاه علمي و کاربردي مرکزي
 http://www.uast.ac.ir/markazi/
 
دانشگاه علمي و کاربردي هرمزگان
 http://www.uast.ac.ir/hormozgan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي همدان
 http://www.uast.ac.ir/hamedan/
 
دانشگاه علمي و کاربردي يزد
 http://www.uast.ac.ir/yazd

مرکز آموزش علوم کاربردی (مدرسه عالی مهارت و کارآفرینی)
 http://www.pajoheshgah.ir/pages.php?id=7

======

بازدید: 4647